Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Strona główna
Jan Paweł II o Synodzie
Wprowadzenie
Dekret Synodalny
Statuty Synodalne
- Lud Boży
- Życie liturgiczne
- Działalność pastoralna
- Nauczanie wiary i moralności
- Życie społeczne
- Dobra doczesne Kościoła


 

Dekret synodalny 
Biskupa Zamojsko-LubaczowskiegoNa większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, i na pożytek zbawienny ludu Bożego, na mocy kanonu 466 KPK, postanowienia niniejszego Synodu - podjęte na początku nowego wieku - uroczyście zatwierdzam, ogłaszam jako prawo partykularne diecezjalnego Kościoła zamojsko-lubaczowskiego i polecam wprowadzić w życie.
Zgromadzone tu statuty i dokumenty obowiązywać będą od dnia 3 maja 2001 roku (por. kan. 8 p 2 KPK). Realizację uchwał synodalnych zawierzam opiece Matki Odkupiciela - Patronki Diecezji.

Ks. F. Greniuk
Kanclerz

+ Jan Ś r u t w a
Biskup

 

Zamość, 25 marca 2001 - w IX. rocznicę powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej