Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Strona główna
 

Z A M O J S K I

I N F O R M A T O R

D I E C E Z J A L N Y

 

  

Rok XII   lipiec    wrzesień  2003   nr  3 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Ks. Zbigniew Antosz

Ks. Tadeusz Czuk

Ks. Adam Firosz

 

 

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ

 ISSN 1425-7777

 

 ADRES REDAKCJI

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1

22-400 Zamość

tel. 0(pref)84/627-95-21

 

 

            DRUK: Drukarnia ATTYLA, Zamość, ul. Partyzantów 61

                                    Nakład 630


*
* * * * * * * *

Zamojski Informator Diecezjalny nr 1/2004 w druku.